Vyhledat firmu podle IČ:

Zadejte IČ hledané firmy nebo organizace, registrační údaje budou předvyplněny automaticky:

Potvrzení / editace nalezených údajů:

Údaje byly vyplněny na základě zadaného IČ.

Vyberte ze seznamu.
Slouží k vyhledání kódu podle názvu, zadejte prosím alespoň dva znaky nebo zadejte kód přímo, pokud ho znáte.

Zadání kontaktní osoby a administrátora:

Slouží k přihlášení do správy firmy

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz