• Sektorová dohoda pro technické obory

  Cílem sektorové dohody je dosažení plného rozvoje lidských zdrojů v sektoru technických výrobních a montážních oborů, kde prozatím nelze plně rozvinout možnosti pracovního uplatnění na trhu práce, které nabízí systém dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb.

  K základním cílům sektorové dohody patří:
  • Zajištění plné využitelnosti systému dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. i v oblasti elektrotechniky;
  • Vytvoření systému dalšího vzdělávání v těch neelektrotechnických oborech, ve  kterých je potřebná znalost základů elektrotechniky;
  • Dosažení koordinovaného trhu práce v sektoru.

 • Sektorová dohoda pro obor strojírenství

  Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji je zaměřena na zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech, na spolupráci základních škol se středními školami technického zaměření a také na zaměstnavatelskou sférou směřující k motivaci žáků vzdělávat se v technických oborech.
  K základním cílům sektorové dohody patří:
  • Podpoření vzdělávání – počátečního i dalšího vzdělávání;
  • Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů.

 • Sektorová dohoda pro obor potravinářství

  Vizí sektorové dohody je zajistit do budoucna dostatečný počet a kvalitu kvalifikované pracovní síly vstupující do sektorů zpracování obilí a mouky.
  Sektorová dohoda pro obor potravinářství napomáhá řešení problematiky dotýkající se vzdělávání v sektoru zpracování obilí a mouky a vede k jeho stabilizaci a dalšímu rozvoji.

  K základním cílům sektorové dohody patří:
  • Zachování (stabilizace) odborného vzdělávání v sektorech zpracování obilí a mouky;
  • Vytvoření systému a nastavení podmínek pro další vzdělávání v sektorech zpracování obilí a mouky;
  • Dosažení koordinovaného trhu práce v sektoru.

 • Sektorová dohoda pro obor keramiky

  Vizí Sektorové dohody pro obor keramiky je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikované pracovní síly vstupující do keramických oborů. Prostřednictvím centralizace vzdělávání keramických oborů zajistit dostatečný počet absolventů a do budoucna z těchto center vzdělávání vytvořit centra excelence (tzv. rodinné stříbro).

  K základním cílům sektorové dohody patří:
  • Zajištění dostatečného počtu kvalitních absolventů v keramických oborech; 
  • Nastavení podmínek pro další vzdělávání v keramických oborech.

 • Sektorová dohoda pro obor fitness

  Sektorová dohoda si klade za cíl zajistit do budoucna kvalifikované pracovní síly vstupující do odvětví fitness, jako perspektivního oboru národního hospodářství. Opatřením k tomuto cíli je spolupráce s příslušnými vzdělávacími subjekty, zaměstnavateli, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  K základním cílům sektorové dohody patří:
  • Standardizace a rozvoj dalšího vzdělávání v oboru fitness;
  • Rozvoj a podpora spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů.

 • Sektorová dohoda pro obor dopravy

  Vizí sektorové dohody je zajistit dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů a efektivní možnosti financování jejich kvalifikací jako nezbytný předpoklad stabilizace sektoru. Nástrojem k tomuto cíli je spolupráce se školskými subjekty, krajskými samosprávami, Úřadem práce ČR a Ministerstvem dopravy ČR.

  K základním cílům sektorové dohody patří:
  • Zlepšení kvality a optimalizace kvantity absolventů v klíčových školách ve spolupráci škol a zaměstnavatelů v dopravě; 
  • Navržení efektivní změny v legislativě dopravy v oblasti kvalifikací s využitím zákona č. 179/2006 Sb.;  
  • Spolupráce na řešení splnění legislativních podmínek pro kvalifikace v dopravě pro nezaměstnané evidované na Úřadě práce ČR ze zdrojů Aktivní politiky zaměstnanosti.  

 • Sektorová dohoda pro obor bezpečnostních služeb

  Vizí sektorové dohody je zabezpečení potřebného množství kvalifikovaných pracovníků v kvalifikačním stupni 2 k výkonu činnosti v sektoru komerční bezpečnosti, a to v návaznosti na Živnostenský zákon č. 445/1991 Sb. a na Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

  K základním cílům sektorové dohody patří:
  • Udržení a rozvoj dalšího vzdělávání;
  • Podpora spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti rekvalifikací se zaměstnavateli a vzdělavateli;
  • Definování podmínek získání úplné kvalifikace v oboru bezpečnostních služeb a způsob jejich naplnění.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz