Sektorová dohoda pro obor potravinářství

Anotace

Vizí sektorové dohody je zajistit do budoucna dostatečný počet a kvalitu kvalifikované pracovní síly vstupující do sektorů zpracování obilí a mouky.
Sektorová dohoda pro obor potravinářství napomáhá řešení problematiky dotýkající se vzdělávání v sektoru zpracování obilí a mouky a vede k jeho stabilizaci a dalšímu rozvoji.

K základním cílům sektorové dohody patří:
• Zachování (stabilizace) odborného vzdělávání v sektorech zpracování obilí a mouky;
• Vytvoření systému a nastavení podmínek pro další vzdělávání v sektorech zpracování obilí a mouky;
• Dosažení koordinovaného trhu práce v sektoru.

Aktuální stav realizace sektorové dohody

Tým odborníků spolupracuje na přípravě vzdělávacích textů pro zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zároveň ve spolupráci s  Pardubickým krajem připravuje odborné propagační materiály na podporu náboru nových studentů do Střední školy potravinářské a služeb v Pardubicích.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz