Sektorová dohoda pro obor strojírenství

Anotace

Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji je zaměřena na zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech, na spolupráci základních škol se středními školami technického zaměření a také na zaměstnavatelskou sférou směřující k motivaci žáků vzdělávat se v technických oborech.
K základním cílům sektorové dohody patří:
• Podpoření vzdělávání – počátečního i dalšího vzdělávání;
• Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů.

Aktuální stav realizace sektorové dohody

Jihočeský kraj přijal opatření a závěry sektorové dohody jako součást dlouhodobého strategického výhledu pro plánování a rozvoj lidských zdrojů.  Hlavní a průběžnou aktivitou realizačního týmu sektorové dohody je propagace technického vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli a vzdělavateli jsou realizovány exkurze, dny otevřených dveří a soutěže pro studenty.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz