Sektorová dohoda pro technické obory

Anotace

Cílem sektorové dohody je dosažení plného rozvoje lidských zdrojů v sektoru technických výrobních a montážních oborů, kde prozatím nelze plně rozvinout možnosti pracovního uplatnění na trhu práce, které nabízí systém dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb.

K základním cílům sektorové dohody patří:
• Zajištění plné využitelnosti systému dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. i v oblasti elektrotechniky;
• Vytvoření systému dalšího vzdělávání v těch neelektrotechnických oborech, ve  kterých je potřebná znalost základů elektrotechniky;
• Dosažení koordinovaného trhu práce v sektoru.

Aktuální stav realizace sektorové dohody

V červnu 2012 předložila odborná pracovní skupina v rámci realizace sektorové dohody zástupcům MPSV  návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. Aktuálně probíhá příprava dnů otevřených dveří na SOŠ Liberec a revize vzdělávacích textů souvisejících profesních kvalifikací.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz