Sektorové dohody

Cíle Sektorových dohod

Cílem sektorové dohody je ovlivnění rozvoje lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných aktivit na trhu práce. Záměrem zaměstnavatelů je pomocí tohoto nástroje udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku.

Východiskem sektorových dohod je souhrn potřeb na trhu práce v daném hospodářském sektoru (např. kolik osob a jak kvalifikovaných aktuálně potřebují zaměstnavatelé) a v jednotlivých regionech, a to jak ty aktuální, tak i budoucí ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Dohody pak jasně vymezují prostředky pro naplnění těchto potřeb, role a závazky jednotlivých klíčových hráčů na trhu práce a harmonogram jednotlivých aktivit vedoucích k naplnění stanovených cílů.

Pilotní realizace sektorových dohod proběhla v rámci projektu Národní soustava povolání II a byla hrazena z OP LZZ.

Využití jedinečného nástroje pro nápravu neuspokojivé situace na trhu práce v České republice pokračuje v projektu s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ za jehož realizaci zodpovídá Svaz průmyslu a dopravy ČR s Českomoravskou konfederací odborových svazů, a to v podobě Národní dohody, sektorových dohod a regionálních sektorových dohod, které nyní postoupily do další fáze.

K Národní dohodě byla zpracována podrobná důvodová zpráva a akční plány pro jednotlivá témata. Všechny podklady byly po interním připomínkovacím procesu ze strany projektového vedení, partnera projektu a zaměstnavatelů sdružených v sektorových radách, zaslány k externí oponentuře navrhovaných opatření odvětvovým a odborovým svazům.

Potěšující zprávou je, že v Národní dohodě jsou navržena konkrétní opatření, jež podporují aktivity obsažené v Reformě školství, učňovského a technického vzdělávání, kterou zpracoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek.   

Ke 30. listopadu 2014 odevzdaly tvůrčí týmy také prvotní návrhy všech sektorových a regionálních sektorových dohod. V první fázi se dohod ujalo vedení projektu, které je posoudilo z metodického hlediska a především z pohledu konkrétnosti a realizovatelnosti definovaných opatření. Následně postoupily sektorové dohody a regionální sektorové dohody do další etapy, v níž jsou upřesňovány a dojednávány jednotlivé aktivity, ke kterým se pak zaváží jednotliví aktéři ze strany zaměstnavatelů (případně zaměstnavatelských svazů), škol a dalších vzdělávacích institucí, krajských samospráv a Úřadu práce ČR. Po této precizaci bylo již začátkem roku 2015 přikročeno k projednávání s relevantními partnery a podepisujícími stranami.

Více informací naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz a www.spcr.cz.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz