Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce

  • Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce byla ustavena dne pátek 25. června 2010
  • Počet členů sektorové rady: 11
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Václav Nepraš
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Horáková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Lukáš Hula
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce byla ustavena v polovině roku 2010 a zastřešuje celý obor bezpečnostních služeb – ostrahu, technické i detektivní služby a dále poradenství v oblasti požární ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve dvanáctičlenné sektorové radě mají zastoupení všechna významná živnostenská společenstva.

Základním posláním sektoru bezpečnosti a ochrany osob a majetku je zejména ochrana zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky a ve světě bezpečnostního služeb uznávanými standardy, zejména pak standardy Evropské unie.Spolupracuje se státními orgány i ostatními subjekty, které mají přímý nebo nepřímý vztah k problematice ochrany majetku a osob a usilují o začlenění svých členů, v přiměřené roli, do státního systému bezpečnosti majetku a osob. Zapojuje se do vytváření vhodných legislativních, ekonomických a společenských podmínek pro provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností při ochraně majetku a osob. Významně se zapojuje do zvyšování profesní úrovně v poskytování privátních bezpečnostních služeb v České republice.

Současným problémem sektoru je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který je způsoben absencí středoškolských studijních oborů v oblasti bezpečnosti v systému odborného školství a malým počtem rekvalifikačních programů nabízených nezaměstnaným na úřadech práce.Odbornou způsobilost pro výkon některých povolání lze získat přezkoušením z profesních kvalifikací vytvořených naší SR. V loňském roce takto získalo kvalifikaci velké množství strážných a detektivů koncipientů.

Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce má momentálně v gesci téměř 30 typových pozic a povolání, nejčastěji se jedná o detektivy, bezpečnostní pracovníky, montážníky, pracovníky BOZP a požární ochrany.

Ing. Václav Nepraš, předseda SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce

Seznam členů sektorové rady
Ing. Václav Nepraš Hospodářská komora České republiky Předseda SR
Jiří Brant Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky (ve zkratce USBS ČR") Člen SR
Ing. Petr Hartmann Český klub bezpečnostních služeb o.s. Člen SR
Ing. Jarmila Horníčková Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky Člen SR
JUDr. Jiří Kameník Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Mgr. Bc. Lubomír Krejčí Hospodářská komora České republiky Člen SR
Mgr. et Bc. Kamila Muziková Česká komora detektivních služeb, občanské sdružení Člen SR
Mgr. Kateřina Poludová, DiS. Komora podniků komerční bezpečnosti ČR Člen SR
Mgr. Vladimír Rambousek Hospodářská komora České republiky Člen SR
JUDr. Anna Samková Ministerstvo práce a sociálních věcí Člen SR
Mgr. Radek Zapletal Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
M 74.90.1 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
M 74.90.2 Poradenství v oblasti požární ochrany
N 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz