Sektorová rada pro chemii

  • Sektorová rada pro chemii byla ustavena dne neděle 24. října 2010
  • Počet členů sektorové rady: 10
  • Předsedou sektorové rady je: Dr. Ing. Jan Kvarda
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Andrea Sedláčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Mgr. Barbora Anfilova Husová
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Chemický průmysl v České republice, společně s gumárenským, patří k nejmodernějším odvětvím světové výroby. Vzhledem k trendům, které se na světových trzích vyskytují, zasahuje v současné době podstatnou měrou téměř do všech ostatních oblastí národního hospodářství: moderní zemědělství se již bez agrochemikálií neobejde. Stavebnictví, strojírenství a spotřební průmysl jsou na chemii závislé novými surovinovými materiály. Obrovský „boom“ zaznamenává i farmaceutický průmysl, dalšími důležitými oblastmi jsou petrochemie, výroba pracích prášků a čisticích prostředků apod.

I přes tento rozmach musí chemický sektor čelit řadě obtíží a hrozeb. Chemické odvětví je velice náročné na investice, energii, jeho výrobní programy jsou obvykle díky složitému technologickému zařízení méně pružné ke změnám. Další hrozbou je, že většina obyvatel pokládá výrobky chemického průmyslu za zdraví škodlivé. Chemie je chápána jako obor, který ohrožuje životní prostředí. Situaci neulehčují ani nově přijímaná legislativní opatření, např. reforma chemické legislativy REACH, která ukládá společnostem povinnost nahlásit všechny chemické látky uváděné na trh EU u Evropské chemické agentury se sídlem v Helsinkách.

Největší a stále aktuálnější hrozbou však zůstává nedostatek lidských zdrojů. Stárnutí obyvatelstva, nezájem o technické obory a úbytek kvalifikovaných sil v technických profesích je situace, se kterou se musí potýkat všechny chemické podniky v republice. Chemický sektor patří k nejnáročnějším odvětvím z hlediska kvalifikace pracovní síly a o obory, zabývající se chemií, je ze strany studentů stále menší zájem. Charakter výroby neumožňuje získávat novou pracovní sílu jen pomocí rekvalifikací, a proto se zaměstnavatelé snaží zatraktivnit pro studenty obor chemie a podporovat jejich zájem o studium různými způsoby.

Svaz chemického průmyslu, který sdružuje významné chemické společnosti, proto podpořil zřízení Sektorové rady pro chemii, jejímž úkolem je propojit požadavky na kvalifikace z jednotlivých podniků s učebními osnovami škol.

Sektorová rada si v současné době klade za cíl zpřesnit požadavky zaměstnavatelů pro nejčastější pozice, které se v chemickém sektoru vyskytují. Zpřesnění těchto požadavků umožní aktualizovat učební osnovy chemicky zaměřených škol dle nových požadavků trhu a umožní tak absolventům rychlejší začlenění do pracovního procesu. Dalším z cílů je zpřístupnit trh práce z oblasti chemie prostřednictvím vytváření profesních kvalifikací podle Zákona č. 179/2006 Sb.

Smyslem celého projektu je, aby tento krok pomohl nově začínajícím chemikům najít odpovídající pracovní uplatnění, současně i zvýšil atraktivitu tohoto oboru u mladých lidí a dále aby umožnil standardizovaně ověřit dovednosti a znalosti z oblasti chemie, nabyté mimo počáteční vzdělávání. Současná průmyslová společnost totiž nemůže bez chemie jako oboru existovat. Chemie není důležitější než jiné obory, ale dnešní industriální společnost může existovat jen při vyvážené spolupráci všech oborů!

Ing. Daniel Rubeš, předseda SR pro chemii

Seznam členů sektorové rady
Dr. Ing. Jan Kvarda Svaz chemického průmyslu ČR Předseda SR
RNDr. Jana Bímová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Miroslav Černý, CSc. Svaz plastikářského průmyslu ČR Člen SR
Ing. Petr Dostál Sdružení automobilového průmyslu Člen SR
Ing. Oldřich Honzák Svaz chemického průmyslu ČR Člen SR, Stvrzovatel, Stvrzovatel
Ing. Miroslava Katzerová Svaz chemického průmyslu ČR Člen SR
Ing. Olga Marečková Svaz chemického průmyslu ČR Člen SR
Ing. Tomáš Polívka Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Člen SR
Ing. Daniel Rubeš Svaz chemického průmyslu ČR Člen SR
Ing. Jiří Zajíček Svaz chemického průmyslu ČR Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
C 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
C 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
C 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
C 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz