Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby

  • Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby byla ustavena dne středa 1. prosince 2010
  • Počet členů sektorové rady: 15
  • Předsedou sektorové rady je: Petr Kašík
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Petr Jaroš
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Bohumil Krajča
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Funkční sektor dopravy působící na kvalitní dopravní infrastruktuře je jednou ze základních podmínek konkurenceschopnosti české ekonomiky. Bez jeho rozvoje není možný ekonomický růst, obchodní činnosti a zapojení do globální ekonomiky. Doprava je průřezovou činností s fatálním dopadem do všech oblastí národního hospodářství a je zároveň základní podmínkou běžného fungování společnosti. Doprava tvoří významnou součást HDP České republiky. Na jejím trhu působí zhruba 40 tisíc firem z nejrůznějších oblastí dopravy. Podle údajů Českého statistického úřadu zaměstnávají tyto společnosti kolem 300 tisíc pracovníků a generují tržby na úrovni 500 miliard korun. Vzhled k poloze ve středu Evropy má česká doprava na českém hrubém domácím produktu podíl více než devět procent, oproti 5,6%, která má doprava v EU.

Sektor dopravy v ČR má řadu nedořešených problémů, které mohou limitovat jeho rozvoj. Mezi nejvýznamnější problémy patří následující okruhy z oblasti lidských zdrojů:

1. Absolventi škol dopravních oborů vstupující do praxe nejsou schopni v dostatečném počtu a kvalitě nahrazovat přirozený úbytek lidských zdrojů v důsledku odchodů do důchodu a stabilizovat tak lidské zdroje v dopravě.

2. Legislativa v kvalifikačních požadavcích neakcentuje kvalifikační možnosti vyplývající např. ze Zákona 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a nenapomáhá řešit současnou situaci v dopravě, neboť pro uplatnění nezaměstnaných v dopravě nejsou vytvořeny dostatečné možnosti v oblasti rekvalifikačních programů.

Jedním z klíčových nástrojů, jakým chce Sektorová rada výše uvedené problémy řešit, je realizace Sektorové dohody pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby. Vizí sektorové dohody je zajistit podklady určující předpokládané potřeby pracovníků v dopravě a to zejména v rozhodných profesích. Dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů a efektivní možnosti financování jejich kvalifikací jsou nezbytné předpoklady pro stabilizaci sektoru, která je nezbytná pro rozvoj národního hospodářství ČR a hospodářský růst.

Nástrojem k dosažení tohoto cíle je spolupráce se školskými subjekty, krajskými samosprávami, Úřadem práce ČR, MŠMT a Ministerstvem dopravy ČR.

Mottem Sektorové dohody pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby je: "Poskytovat vzdělání se musí vyplatit všem zúčastněným".

Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby je intenzivně zapojena do práce na rozvoji systémů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. V SR jsou zastoupeni nejvýznamnější zaměstnavatelé a jejich střešní organizace ze všech druhů dopravy. K tomu složení je ještě nutno přičíst řádově desítky dalších odborníků zapojených ve formě členů pracovních skupin a další desítky v pozicích stvrzovatelů výstupů činnosti SR.

Petr Kašík, předseda SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby

Seznam členů sektorové rady
Petr Kašík Svaz dopravy České republiky Předseda SR
Ing. Jitka Češková Svaz dopravy České republiky Člen SR
Mgr. Alena Fimanová Svaz dopravy České republiky Člen SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Česká logistická asociace Člen SR
Mgr. Ivana Kraváčková Česká pošta, s.p. Člen SR
Bc. Jiří Lukeš Svaz dopravy České republiky Člen SR
Ing. Miroslav Němec Svaz dopravy České republiky Člen SR
Ing. František Neterda Svaz dopravy České republiky Člen SR
Ing. Zdeněk Pikous Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA Člen SR
Ing. Jiří Ptáček Svaz dopravy České republiky Člen SR
Ing. Milan Raba Svaz dopravy České republiky Člen SR
Mgr. Jaroslava Raisová Český Aeroholding, a. s. Člen SR
Mgr. Bc. Michal Šedivka Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska Člen SR
Zdeňka Tesárková Svaz dopravy České republiky Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
H 49 Pozemní a potrubní doprava
H 50 Vodní doprava
H 51 Letecká doprava
H 52 Skladování a vedlejší činnost v dopravě
H 53 Poštovní a kurýrní činnosti
H 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz