Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství

  • Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství byla ustavena dne úterý 30. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 11
  • Předsedou sektorové rady je: RNDr. Jaroslav Raab
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Tomková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Martin Malý
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství (SR HSK) byla ustavena 30. listopadu 2010. Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství byla ustavena jako dobrovolné profesní sdružení odborníků, kteří zastupují zaměstnavatele a vzdělavatele v oborech hutnictví, slévárenství a kovárenství. Na zajišťování úkolů se podílí nejen členové sektorové rady, ale zejména pracovní skupiny ustavené k řešení konkrétních úkolů v tvorbě a revizi jednotek práce a kvalifikací.

V roce 2011 byla zajištěna tvorba a revize 22 jednotek práce (JP). Práce se zaměřily zejména na tvorbu JP v oblasti tváření kovů. Více o obsahu jednotek práce je na www.nsp.cz. V oblasti kvalifikace byla provedena revize 8 profesních kvalifikací a vytvořeno 8 nových kvalifikací, především v oblasti tváření kovů a koksárenství. V letošním roce se práce zaměří na tvorbu kvalifikací v hutnictví a ve slévárenství u kterých se vyžaduje maturita. V NSP budou vytvořeny nové jednotky práce orientované na oblast lisování kovů. SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství se tak snaží reagovat na aktuální požadavky trhu práce. SR předpokládá, že význam osvědčení o získání profesní kvalifikace v oblasti hutnictví, slévárenství a kovárenství bude narůstat.

RNDr. Jaroslav Raab, předseda SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství

Seznam členů sektorové rady
RNDr. Jaroslav Raab Odvětvový svaz hutnictví železa Předseda SR
Mgr. Aleš Adamus Ocelářská unie a.s. Člen SR
Ing. Josef Hlavinka Svaz sléváren České republiky Člen SR
Ing. Kamila Janovská, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Člen SR
Ing. Ladislav Jílek, CSc., DiS. SVAZ KOVÁREN ČR o. s. Člen SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Mgr. Iveta Klukanová SVAZ KOVÁREN ČR o. s. Člen SR
Ing. Marcela Mlýnková ArcelorMittal Ostrava, a. s. Člen SR
Ing. Jaroslav Nogawczyk Odvětvový svaz hutnictví železa Člen SR
Ing. Pavel Sáňka Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Člen SR
Ing. Jan Šlajs Svaz sléváren České republiky Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
C 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
C 25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz