Sektorová rada pro justici a právo

  • Sektorová rada pro justici a právo byla ustavena dne úterý 25. října 2011
  • Počet členů sektorové rady: 5
  • Předsedou sektorové rady je: JUDr. Jiří Kocourek
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Andrea Sedláčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: nevybráno
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Tvorba a aplikace práva mají zásadní a nezastupitelný vliv na správné fungování demokratického právního státu. Předpokladem správného a efektivního fungování institucí a pozic působících v oblasti justice a práva je především jejich kvalitní personální obsazení. Jedním z opatření k dosažení tohoto cíle je standardizace popisu jednotlivých povolání a typových pozic, zahrnujícího základní obsah pracovních činností konkrétního povolání, platové ohodnocení různých prací, znalosti a dovednosti, které musí nebo by měl pracovník mít a způsob, kterým se může na výkon konkrétního povolání nejvhodněji připravit formou školního případně jiného odborného vzdělávání.

Vzhledem k širokému spektru činností v této oblasti je vhodné tvořit strukturu a popisy jednotek práce koordinovaně s ohledem na jednotlivé složky sektoru. Vhodnou platformou pro realizaci tohoto záměru je právě Sektorová rada pro justici a právo, která vznikla v říjnu roku 2011. V letošním roce si Sektorová rada pro justici a právo dala za cíl popsat co nejkomplexněji aktuální podobu a strukturu povolání a typových pozic ve svěřeném sektoru. Do sektorové rady byli nominováni odborníci z různých typů institucí včetně Ministerstva spravedlnosti. Věřím, že i díky tomu popisy jednotek práce vytvořené v katalogu Národní soustavy povolání přinesou standardizované informace využitelné nejen odbornou veřejností.

JUDr. Jiří Kocourek, předseda SR pro justici a právo

Seznam členů sektorové rady
JUDr. Jiří Kocourek Ministerstvo spravedlnosti Předseda SR
Jana Niedermertlová Nejvyšší státní zastupitelství Brno Člen SR
JUDr. Miloslava Pavlicová PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA Člen SR
PhDr. Jana Procházková Libíčková PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA Člen SR
Miroslav Šašek Krajský soud v Plzni Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
O 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
M 69 Právní a účetnické činnosti

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz