Sektorová rada pro kulturu

  • Sektorová rada pro kulturu byla ustavena dne 23. listopadu 2011
  • Počet členů sektorové rady: 9
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Pavla Petrová
  • Tajemníkem sektorové rady je: JUDr. Radka Mašková
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Romana Nováčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: MgA. Martin Mrázek
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro kulturu je jednou z nejmladších sektorových rad. Vznikla na konci roku 2011 jako nástroj zaměstnavatelů s cílem prosazovat zájmy sektoru umění a kultury v oblasti lidských zdrojů, koordinovaně přispívat k rozvoji potenciálu sektoru i řešení některých jeho problémů. Je především platformou, která usiluje o definování přehledné a reálné situaci odpovídající struktury pracovních pozic v sektoru, tvorbu jejich popisů pro Národní soustavu povolání (NSP) a v odůvodněných případech také odpovídajících standardů profesních kvalifikací pro Národní soustavu kvalifikací (NSK).

Za první rok existence sektorové rady bylo zpracováno na 60 typových pozic či jednotek práce do NSP a 8 standardů profesních kvalifikací do NSK. Je to úctyhodná práce týmu, který tvoří vybraní odborníci z profesních sdružení reprezentujících zaměstnavatelské organizace, zástupci národních i dalších institucí sektoru i resortně příslušného ministerstva. V radě jsou jak nováčci v projektech NSP a NSK, tak experti s dlouholetou zkušeností, kteří se účastnili již tvorby Integrované soustavy typových pozic a prací v NSPI a NSK1. Samozřejmě vítáme rozšiřování okruhu zájemců o spolupráci v oblasti standardizace požadavků pro výkon povolání z řad zaměstnavatelů, ale také z řad vzdělávacích institucí v zájmu odpovídajícího definování a standardizace kvalifikačních požadavků. Rada vyzývá k široké diskusi i k námětům všechny, které tato problematika zajímá.

Sektor umění a kultury je totiž mimořádně různorodý, zasahuje do tak odlišných oblastí, jako je např. tvorba a produkce počítačových her, výtvarné, dramatické, hudební či baletní umění, činnost knihoven, muzeí a galerií, film, televize, rozhlas, ale také např. archeologie, věda a výzkum, umělecké restaurování a konzervátorství, designérství, výstavnictví a mnoho dalších. Týká se rutinních manuálních i nemanuálních profesí, ale také profesí vysoce tvůrčích; profesí, pro něž postačuje nižší stupeň kvalifikace, ale i profesí s nejvyššími kvalifikačními požadavky; profesí týmových i velmi individuálních; profesí s vysokými nároky na organizační či obchodní kompetence; profesí s extrémními nároky na odolnost psychickou či fyzickou (např. baletní mistr či kaskadér). Jde o profese s tisíciletou tradicí (např. knihovníci, herci), ale také o profese zcela nové, např. z oblasti audiovize a informačních technologií; samozřejmě o profese vykonávané v privátní i veřejné sféře…

Kultura bývá velmi často podceňovanou oblastí z hlediska svého přínosu k ekonomice státu, a přitom jde o odvětví s vysokým podílem na hrubém domácím produktu (odhaduje se kolem 3%), hrající důležitou roli v rozvoji měst a regionů, ale i jednotlivců; jde o sektor udržující tradice tohoto národa i objevující jeho nový tvůrčí potenciál, podporující jeho kreativitu, o sektor veřejností využívaný a pro ni zajímavý; zároveň jde o sektor, který tuto zemi velmi dobře reprezentuje v mezinárodním měřítku. Zmíněné skutečnosti samozřejmě dokladují, že jde také o sektor zahrnující velké množství institucí a pracovníků.

Aby bylo možno problematiku zvládnout komplexně a na odpovídající úrovni, spolupracují členové Sektorové rady velmi úzce s dalšími partnery v řadě pracovních skupin, skupin stvrzovatelů i s dalšími konzultanty a poradci. Každá další pomocná ruka je tedy vítána!

Děkuji touto cestou všem členům sektorové rady i pracovních skupin, stvrzovatelům a konzultantům, tajemnici rady, garantce z Národního ústavu pro vzdělávání i všem ostatním spolupracovníkům, kteří se podílejí a zejména budou podílet (více práce máme ještě před sebou) na důležité a záslužné práci pro náš sektor.

Zlata Houšková, předsedkyně SR pro kulturu

Seznam členů sektorové rady
Ing. Pavla Petrová Institut umění-Divadelní ústav Předseda SR
Ing. Marika Bártová Národní muzeum Člen SR
Danuše Machátová RUDOLFINEA-sdružení pro umělecká řemesla Člen SR
Bc. Jaroslav Picka Ministerstvo kultury Člen SR
Ing. Růžena Rusová Ministerstvo kultury Člen SR
Mgr. Barbora Smutná Hospodářská komora České republiky Člen SR
Mgr. Petr Spejchal Národní památkový ústav Člen SR
Ing. Marek Toušek Bohemian Multimedia, spol. s r.o. Člen SR
Ing. Vlastimil Vykydal Technické muzeum v Brně Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
J 58. 2 Vydávání softwaru
J 58. 21 Vydávání počítačových her
J 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
J 60 Tvorba programů a vysílání
R 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
R 91 Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jinýchkulturních zařízení
R 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz