Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí

  • Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí byla ustavena dne středa 10. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 12
  • Předsedou sektorové rady je: Milan Nejedlý
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Mgr. Šárka Štejnarová
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Jana Malíková
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Když jsem převzal jmenovací dekret pro člena Sektorové rady pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí v rámci VZ NSPII a NSK2 a poté byl zvolen předsedou a všichni členové SR započali na jednotlivých zakázkách pracovat, uvědomil jsem si, jak důležitou roli v těchto projektech má profesnost zvolených reprezentantů jednotlivých zaměstnavatelů, kteří byli nominováni jako zástupci do sektorových rad.

Každý z nás cítí, kde na trhu práce jsou mezery v požadavcích, proto odbornost týmu, ze kterého je tvořena naše Sektorová rada, byla naplno využita ve vytváření a revizi stávajících jednotek práce v lesním a vodním hospodářství a životním prostředí a následné práci na profesních kvalifikacích. Náš tým je tvořen jak z nováčků, ke kterým se řadím i já, tak z odborníků, kteří pracovali již na VZ NSP I a NSK1. Jejich pomoc, hlavně z počátku byla naprosto nezastupitelná. Tímto chci všem z našeho týmu poděkovat za dosavadní práci a odborné rady, poděkovat garantům z NÚV a tajemnici naší SR Mgr. Šárce Mackové za odborné a profesionální vedení a všem bych chtěl popřát mnoho zdaru do další práce.

Ing. Miloslav Brotánek, předseda SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí

Seznam členů sektorové rady
Milan Nejedlý Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Předseda SR
Ing. Tomáš Badal Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Člen SR
Ing. Ondřej Brožka Ministerstvo zemědělství Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Jaroslava Hradová Vodárenská společnost Chrudim a.s. Člen SR
RNDr. Anna Christianová, CSc. Centrum inovací a rozvoje Člen SR
RNDr. Petr Kubala Svaz vodního hospodářství ČR,a z.s. Člen SR
Mgr. Šárka Matějíčková Agrární komora České republiky Člen SR
RNDr. František Pojer Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Člen SR
Ing. Jiří Skalický Agrární komora České republiky Člen SR
Ing. Václav Stránský Ministerstvo zemědělství Člen SR za AOr - oponent
Ing. Petr Sýkora Agrární komora České republiky Člen SR
Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. Agrární komora České republiky Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
A 02 Lesnictví a těžba dřeva
A 01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
E 36 Shromažďování, úprava a rozvod vod
E 37 Činnosti související s odpadními vodami
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
E 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)
M 81.3 Činnosti související s úpravou krajiny

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz