Sektorová rada pro osobní služby

  • Sektorová rada pro osobní služby byla ustavena dne úterý 2. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 16
  • Předsedou sektorové rady je: Mgr. Jana Havrdová
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Martina Pavelková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Mgr. Blanka Vážná
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro osobní služby sdružuje odborníky, zástupce oborových živností a podnikatelů k vytvoření objektivních podmínek pro poskytování oborů na trhu práce, které obyvatelstvo využívá v péči o osobní hygienu (kosmetika, kadeřnictví, masáže, pedikúra aj.), v oblasti hygieny prostředí (dezinfekce, deratizace aj.), v kulturně společenských činnostech (foto, arte a muzikoterapie, animátoři aj.) a ve volnočasových aktivitách k udržení fyzického i duševního zdraví (fitness, wellness, aerobic aj.). V živnostenském zákonu osobní placené služby patří mezi řemeslné a vázané živnosti. Další z nich jsou zařazeny do větších celků pod společným názvem jako živnosti volné. Mnohé z nich proto ještě nemají svou identitu obsahu povolání. To se negativně odráží mnohdy v problematické kvalitě jejich poskytování a v cenové úrovni.

Uvedená pestrost osobních služeb však umožňuje na trhu práce velkou nabídku pracovních příležitostí ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění. Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v duchu tohoto zákona se tak stalo obsahem veřejné zakázky v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikace již řadu let. Tato veřejná zakázka koresponduje s cíly a záměry Evropské unie snížit nezaměstnanost a nabídnout nové pracovní příležitosti v členských zemích Unie. Příslušní garanti, ministerstva (MŠMT a MPSV), určené instituce (Trexima, spol. s r.o., NÚV) a živnostenské svazy (SPO a HK ČR) i prostřednictvím Sektorové rady pro osobní služby tak vytvářejí pro všechny vrstvy obyvatelstva škálu možností uplatnit a ověřit své schopnosti a dovednosti bez ohledu na původní úroveň vzdělání mimo jiné v povoláních s profesionální kvalifikací - v osobních placených službách, potřebných na trhu práce. V souladu s tím je realizována Sektorová dohoda oborů fitness. Ta tvoří vhodné zázemí gentlemanských vztahů v příslušných regionech České republiky v podnikatelském prostředí ve volnočasových aktivitách.

PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc., předseda SR pro osobní služby

Seznam členů sektorové rady
Mgr. Jana Havrdová Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz Předseda SR
Ing. Vlastimil Bažant Společenstvo drobného podnikání, o.s. Člen SR
Mgr. Jan Cigánik Společenstvo drobného podnikání, o.s. Člen SR
Ing. Pavla Davidová Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR Člen SR
Miloslav Haták Svaz českých potápěčů Člen SR
Mgr. Martin Chlumský, DiS. Česká obec sokolská Člen SR
BcA. Josef Knápek Komora fotografických živností, o.s. Člen SR
Pavel Konopík Milan Král s.r.o. Člen SR
Pavlína Krotká Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s. Člen SR
Anna Menzelová ml. Unie kosmetiček Člen SR
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. ČESKÁ ASOCIACE WELLNESS o.s. Člen SR
Ing. Jaroslav Moravec Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR Člen SR
Mgr. Jan Nemrava Česká obec sokolská Člen SR
Jakub Nathaniel Syllte Asociace Fisy z.s. Člen SR
Mgr. Jan Trnka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Člen SR za AOr - zprostředkovatel
PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc. ČESKÁ ASOCIACE WELLNESS o.s. Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
R 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
S 96 Poskytování ostatních osobních služeb

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz