Sektorová rada pro ozbrojené složky

  • Sektorová rada pro ozbrojené složky byla ustavena dne čtvrtek 27. října 2011
  • Počet členů sektorové rady: 8
  • Předsedou sektorové rady je: Mgr. Cyril Štampach
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Horáková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Bohumil Krajča
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Bezpečnostní sbory a armáda jsou jedním ze základních předpokladů plnohodnotné existence státu a zachování všech jeho významných funkcí. Na jejich personálním obsazení závisí jejich schopnost úspěšného nasazení a plnění úkolů vyžadovaných moderním státem. Zároveň je lze také bez rozpaků řadit k významným zaměstnavatelům a k institucím s bohatými tradicemi. Sektorová rada pro ozbrojené složky vznikla mimo jiné proto, aby svým působením pomohla nejen zachovat a podpořit tradice zaměstnávání v ozbrojených sborech ale také rozvíjet jejich zaměstnavatelský potenciál a aby přispěla k řešení části problémů, s nimiž se toto odvětví v posledních letech potýká. Sektorovou radu (jíž je věnována tato webová prezentace) tvoří vybraní odborníci z oblasti policejních institucí, celní správy, vězeňské služby, hasičského záchranného sboru a armády (viz seznam členů). Za své stěžejní úkoly pro nejbližší období považuje sektorová rada definování přehledné a reálné situaci odpovídající struktury pracovních pozic v odvětví, tvorbu jejich popisů pro katalog jednotek práce Národní soustavy povolání a v odůvodněných případech také přípravu jim odpovídajících standardů profesních kvalifikací pro Národní soustavu kvalifikací, jejichž prostřednictvím by bylo možné rozvinout a završit systém dalšího vzdělávání v oblasti ozbrojených sborů. Díky svému vzniku na sklonku roku 2011 patří tato sektorová rada k těm s nejkratší historií. I proto čeká její členy do budoucna velké množství práce. Sektorová rada je připravena čelit této výzvě a také proto je stále otevřena konstruktivní diskusi a nakloněna nabídkám na konstruktivní spolupráci při řešení problémů v oblasti svého působení.

Ing. Otta Mojžíš, předseda SR pro ozbrojené složky

Seznam členů sektorové rady
Mgr. Cyril Štampach Policejní prezidium České republiky Předseda SR
Mgr. Romana Delongová Hasičský záchranný sbor ČR Člen SR
Mgr. Michaela Gruber Ministerstvo spravedlnosti Člen SR
Ing. František Hadáček Horská služba ČR Člen SR
Patrik Jakl Horská služba ČR Člen SR
Ing. Miroslav Jeník Ministerstvo vnitra Člen SR
JUDr. Zbyněk Martínek Vězeňská služba České republiky Člen SR
Ing. Stanislav Simbartl Ministerstvo obrany Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
O 84  Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz