Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch

  • Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch byla ustavena dne čtvrtek 2. prosince 2010
  • Počet členů sektorové rady: 11
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Václav Stárek
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Martina Pavelková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Petra Škrášková
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Česká republika prošla od roku 1989 velmi významnou proměnou. Změny se dotkly téměř všech sfér života. Otevření hranic umožnilo našim občanům vycestovat do zahraničí a porovnat tamní kvalitu služeb cestovního ruchu, ubytování a veřejného stravování s nabídkou v naší zemi. Totéž samozřejmě fungovalo naopak z pohledu zahraničních návštěvníků přijíždějících do České republiky a využívajících zde obdobné služby. To se nemohlo neprojevit na požadavku vyššího standardu služeb poskytovaných restauracemi, ubytovacími zařízeními a v podstatě obecně všemi institucemi tvořícími infrastrukturu služeb cestovního ruchu.

V naší zemi tak postupně vzniklo několik velmi významných profesních sdružení snažících se o neustálé zlepšování poskytovaných služeb a zároveň udržení konkurenceschopnosti České republiky ve výše zmíněných oborech. Právě tato nejvýznamnější sdružení a asociace působící v sektoru nominovali své zástupce do Sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, která vznikla v prosinci roku 2010 jako jedna ze zcela nových sektorových rad.

SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch od počátku své činnosti pracovala na vytvoření aktuální struktury povolání a typových pozic v oboru. Popisy jednotlivých jednotek práce následně začaly zpracovávat odborné pracovní skupiny. Zároveň probíhala revize dříve vytvořených profesních kvalifikací. Standardy těchto profesních kvalifikací jsou v současné době zveřejněny a umožňují přezkoušení zájemců o získání kvalifikace podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů. Další profesní kvalifikace vznikají v letošním roce.

Sektorovou radu pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch považuji za významnou platformu umožňující koordinovaně přispívat k rozvoji sektoru a to především zlepšováním podmínek na trhu práce a zkvalitňováním lidských zdrojů. Kvalitně připravení, fundovaní a zkušení pracovníci podle mého názoru nejvyšší měrou přispívají k dosahování stále vyšších standardů poskytovaných služeb. Díky tomu lze předpokládat, že se nám i v budoucnu bude dařit zvyšovat zájem tuzemských i zahraničních turistů o naši zemi jako atraktivní turistický cíl.

Ing. Václav Stárek, předseda SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch

Seznam členů sektorové rady
Ing. Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Předseda SR
PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová Asociace cestovních kanceláří České republiky Člen SR
Ing. Filip Kühnel Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Člen SR
Mgr. Jan Matouš Asociace turistických informačních center České republiky Člen SR
Pavel Svoboda Asociace kempů České republiky Člen SR
Bc. Marek Svoboda Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, o.s. Člen SR
Bc. Aleš Svojanovský Česká barmanská asociace, z.s. Člen SR
Bc. Jaroslav Vaculka Asociace hotelů a restaurací Člen SR, Stvrzovatel
Ing. Irena Vlčková Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
PhDr. Stanislav Voleman Asociace průvodců České republiky o.s. Člen SR
PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
I 55 Ubytování
I 56 Stravování a pohostinství
N 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz