Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch

  • Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch byla ustavena dne čtvrtek 2. prosince 2010
  • Počet členů sektorové rady: 11
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Václav Stárek
  • Tajemníkem sektorové rady je: tajemník neuveden
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Martina Pavelková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Petra Škrášková
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Česká republika prošla od roku 1989 velmi významnou proměnou. Změny se dotkly téměř všech sfér života. Otevření hranic umožnilo našim občanům vycestovat do zahraničí a porovnat tamní kvalitu služeb cestovního ruchu, ubytování a veřejného stravování s nabídkou v naší zemi. Totéž samozřejmě fungovalo naopak z pohledu zahraničních návštěvníků přijíždějících do České republiky a využívajících zde obdobné služby. To se nemohlo neprojevit na požadavku vyššího standardu služeb poskytovaných restauracemi, ubytovacími zařízeními a v podstatě obecně všemi institucemi tvořícími infrastrukturu služeb cestovního ruchu.

V naší zemi tak postupně vzniklo několik velmi významných profesních sdružení snažících se o neustálé zlepšování poskytovaných služeb a zároveň udržení konkurenceschopnosti České republiky ve výše zmíněných oborech. Právě tato nejvýznamnější sdružení a asociace působící v sektoru nominovali své zástupce do Sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, která vznikla v prosinci roku 2010 jako jedna ze zcela nových sektorových rad.

SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch od počátku své činnosti pracovala na vytvoření aktuální struktury povolání a typových pozic v oboru. Popisy jednotlivých jednotek práce následně začaly zpracovávat odborné pracovní skupiny. Zároveň probíhala revize dříve vytvořených profesních kvalifikací. Standardy těchto profesních kvalifikací jsou v současné době zveřejněny a umožňují přezkoušení zájemců o získání kvalifikace podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů. Další profesní kvalifikace vznikají v letošním roce.

Sektorovou radu pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch považuji za významnou platformu umožňující koordinovaně přispívat k rozvoji sektoru a to především zlepšováním podmínek na trhu práce a zkvalitňováním lidských zdrojů. Kvalitně připravení, fundovaní a zkušení pracovníci podle mého názoru nejvyšší měrou přispívají k dosahování stále vyšších standardů poskytovaných služeb. Díky tomu lze předpokládat, že se nám i v budoucnu bude dařit zvyšovat zájem tuzemských i zahraničních turistů o naši zemi jako atraktivní turistický cíl.

Ing. Václav Stárek, předseda SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch

Seznam členů sektorové rady
Ing. Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Předseda SR
Pavel Hlaváč Asociace turistických informačních center České republiky Člen SR
PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová Asociace cestovních kanceláří České republiky Člen SR
Ing. Filip Kühnel Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Člen SR
Pavel Svoboda Asociace kempů České republiky Člen SR
Bc. Marek Svoboda Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, o.s. Člen SR
Bc. Aleš Svojanovský Česká barmanská asociace, z.s. Člen SR
Bc. Jaroslav Vaculka Asociace hotelů a restaurací Člen SR, Stvrzovatel
Ing. Irena Vlčková Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
PhDr. Stanislav Voleman Asociace průvodců České republiky o.s. Člen SR
PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
I 55 Ubytování
I 56 Stravování a pohostinství
N 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz