Sektorová rada pro stavebnictví

  • Sektorová rada pro stavebnictví byla ustavena dne úterý 1. února 2011
  • Počet členů sektorové rady: 10
  • Předsedou sektorové rady je: PhDr. Tomáš Majtner
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Petr Jaroš
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro stavebnictví pracuje na naplnění soustav NSP a NSK od svého ustavení na počátku roku 2011 . V rámci VZ NSP II byla Sektorová rada pro stavebnictví znovuustavena jako jedna z posledních. Pracovala již na veřejné zakázce NSP I, ovšem s jiným polem působnosti a tedy i v odlišném složení. Hned po ustavení sektorové rady pro veřejnou zakázku NSP II bylo tudíž nutné určit hranici a působnost rámců kvalifikací mezi Sektorovou radou pro řemesla a umělecká řemesla a Sektorovou radou pro stavebnictví.

Práce sektorové rady začíná většinou popisem aktuálních povolání na trhu práce. Za pomoci desítek dalších expertů, zapojených do pracovních skupin, sektorová rada rozklíčuje, co dělají a jaké kompetence mají mít kvalifikovaní zaměstnanci v daném oboru a dané profesi.

Sektorová rada pro stavebnictví nyní spravuje již 71 hotových pozic, které najdete v katalogu povolání NSP. Jedná se např. o pozice Architekt, Interiérový architekt, Stavební inženýr projektant, Samostatný stavební technik, Stavbyvedoucí, Betonář, Kamnář, Malíř, Montér zdících systémů, Podlahář, Pokrývač, Truhlář. Pro další období své činnosti plánuje Sektorová rada pro stavebnictví revidovat cca. 19 popisů dalších pozic dle poptávky na trhu práce (kupříkladu Kartograf, Geograf, Geodet, Znalec v oboru stavebnictví, Zeměměřič, atd.) a zpracovat pozici Správce majetku a budov.

Ve druhé fázi práce sektorové rady jsou pak definovány kvalifikace – tedy kompetence nezbytné pro výkon pracovních činností v těch oblastech. V katalogu Národní soustavy kvalifikací již nyní můžete najít řadu kvalifikací z oboru stavebnictví, které jsou velmi využívány při rekvalifikacích, a zkoušky z nich absolvovalo již mnoho zájemců. Jsou to například kvalifikace Instalatér, Kameník, Kominík, Podlahář, Sklenář, Tesař, Vodař, Zedník nebo Kamnář. Jedna z nejfrekventovanějších kvalifikací pro přezkušování je profesní kvalifikace Kominík – revizní technik spalinových cest, ke konci roku 2011 získalo osvědčení o této kvalifikaci 129 zájemců. Významným úkolem Sektorové rady pro stavebnictví bude v budoucnu mimo jiné také definování požadavků a popis povolání pro obsluhu jednotlivých stavebních strojů a popis povolání strojníků různého zaměření v oblasti stavebnictví.

Završením práce sektorové rady je pak identifikování nejproblémovějších oblastí trhu práce – například nejnedostatkovějších kvalifikací v příštích několika letech. Zde využívají zaměstnavatelé podklady od nezávislých výzkumníků a následně vedou jednání s dalšími klíčovými hráči – vzdělavateli, regionálními politiky, ministerstvy, snaží se sjednotit vzájemné tlaky a aktivity tak, aby vedly k co nejefektivnějšímu a nejrychlejšímu řešení daného problému.

Je nutno dodat, že práce členů sektorové rady i jejích pracovních skupin je z velké části výsledkem nadšení a ochoty ovlivňovat situaci na českém trhu práce nad rámec svých každodenních povinností a za to jim patří velké poděkování. Zdaleka to však není uzavřený kruh odborníků, kdokoliv se může do tvorby Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací zapojit a přispět svými zkušenostmi a podněty.

Informace shromážděné v obou systémech se stávají jasným zadáním pro vzdělavatele v oblasti dalšího vzdělávání, ale i zaměstnavatele a personalisty - zde mohou čerpat ty nejaktuálnější informace, které pramení přímo „z terénu“.

Bc. Tomáš Majtner, předseda SR pro stavebnictví

Seznam členů sektorové rady
PhDr. Tomáš Majtner Svaz podnikatelů ve stavebnictví Předseda SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Miroslav Kos Svaz podnikatelů ve stavebnictví Člen SR
Mgr. Zdeněk Kostříž Sdružení pro výstavbu silnic Praha Člen SR
Ing. Ivo Košař Svaz podnikatelů ve stavebnictví Člen SR
Ing. Stanislav Lidmaňský Svaz podnikatelů ve stavebnictví Člen SR
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Člen SR
Ing. Michaela Osnerová Energie - stavební a báňská a.s. Člen SR
Mgr. Jan Rupp, MBA Svaz podnikatelů ve stavebnictví Člen SR
Ing. Petr Serafín Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - oponent
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
F 41 Výstavba budov
F 42 Inženýrské stavitelství
F 43 Specializované stavební činnosti
M 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
M 71.11 Architektonické činnosti
M 71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
M 71.12.2 Zeměměřické a kartografické činnosti
M 71.2 Technické zkoušky a analýzy
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)
N 38 Shromažďování, sběr a odstaňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
N 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz