Sektorová rada pro strojírenství

  • Sektorová rada pro strojírenství byla ustavena dne pondělí 20. září 2010
  • Počet členů sektorové rady: 9
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Pavel Ešner
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Tomková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Marcela Křemenová
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Rozvoj a prosperita společnosti je tvořena nejenom moderní výrobní technologií a atraktivním výrobním programem, ale i vysoce kvalifikovanými pracovníky a odborníky všech profesí. Zásadním předpokladem pro rozvoj každého podniku je připravenost pracovníků, jejich vysoká vzdělanostní úroveň.

Skutečnost, že pro některé strojírenské profese nemohou podniky získat pracovníky na trhu práce vede k požadavkům, aby jednak školství tuto potřebu pokrývalo, a aby fungoval systém dalšího profesního vzdělávání.

Právě pro sladění a promítnutí skutečných požadavků na výkon jednotlivých povolání na trhu práce do všech úrovní vzdělávání se zapojily mnohé strojírenské podniky, svazy, klastry a technické školy do realizace veřejné zakázky „Národní soustava povolání“ a „Národní soustava kvalifikací“ prostřednictvím aktivního členství v Sektorové radě pro strojírenství.

Sektorová rada pro strojírenství je kolektivním orgánem, který sdružuje zástupce zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů a další odborníky pro oblast rozvoje lidských zdrojů, zastupuje zaměstnavatele v odborném směru strojírenské činnosti jako nástroj při prosazování zájmů strojírenského sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu k příslušným ministerstvům, ke státní správě a samosprávě a ke vzdělávacím institucím.

Zaměstnavatelé tak začali vyvíjet maximální úsilí, aby dosáhli co možná největšího souladu mezi potřebami trhu práce a nabídkou učebních a studijních oborů. Prostřednictvím Sektorové rady pro strojírenství tak mají možnost ovlivňovat kvalitu a směr dalšího rozvoje kvalifikací, revidovat strukturu a popis potřebných povolání, optimalizovat kompetence pro výkon jednotlivých povolání a pracovních pozic, posuzovat a upravovat kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací a spolupracovat s autorizujícími orgány v rámci realizace zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, s nímž se potýkáme zpravidla ve všech krajích České republiky, vede podniky k hledání vhodných pracovníků už od škol, kdy je pozornost zaměřena především na proces zvyšování nabídky středního odborného technického vzdělávání, podporu vysokoškolského technického vzdělávání a soulad nabídky a obsahu učebních a studijních oborů s potřebami trhu práce a s kvalifikačními požadavky. Strojírenská výroba je v současné době negativně ovlivněna věkovou strukturou, kdy mladá generace není kapacitně schopna nahradit skupinu „šedesátiletých“ pracovníků, kteří odcházejí do důchodu. Proto je potřeba iniciovat změny, které napomohou řešit nedostatek těchto pracovníků.

Pro získávání potřebného počtu nových zaměstnanců – absolventů učebních a studijních technických oborů, v souladu s trvale se měnícími požadavky na jejich znalosti a dovednosti, je nezbytný aktivní přístup firem. Při práci se školami je důležité otevírat tyto instituce stále více širšímu vlivu zaměstnavatelů, zapojovat zaměstnavatele do rozvoje technických škol a potřebných vzdělávacích oborů a především jejich obsahu. Významným faktorem je i kvalita přípravy učňů a studentů, protože pro zaměstnavatele je dnes mnohem důležitější obsah vlastního vzdělání než samotná struktura vzdělávací nabídky.

Strojírenské firmy dnes chtějí získávat nejen „hotové“ lidi z trhu práce, ale chtějí podpořit a pomoci zavést fungující systém dalšího profesního vzdělávání odpovídajícího potřebám trhu práce.

Sektorová rada pro strojírenství se aktivně podílí na nastavení monitoringu trhu práce a identifikaci jeho vývojových trendů a změn tak, aby strojírenský průmysl měl na trhu práce k dispozici připravené absolventy technických škol a v rámci fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání i dostatek vhodných zaměstnanců.

Chtěla bych poděkovat všem svým kolegům, ostatním členům Sektorové rady pro strojírenství, za jejich aktivní přístup k řešení problematiky a skutečně dobře a zodpovědně odváděnou práci pro zlepšení situace v budoucnosti našeho sektoru.

Věra Vrchotová, předsedkyně SR pro strojírenství

Seznam členů sektorové rady
Ing. Pavel Ešner Sdružení automobilového průmyslu Předseda SR
Ing. Jana Borowiecká ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. Člen SR
Ing. Vlastimil Grygar Odvětvový svaz hutnictví železa Člen SR
Mgr. Monika Hořáková Asociace leteckých výrobců Člen SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Jana Kozaková Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení (ve zkratce "SST") Člen SR
Bc. Jan Šindelář Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
PaedDr. Rostislav Šmíd Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Mgr. Ilona Walnerová Asociace leteckých výrobců Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
C 25.x Všechny NACE na 3. úrovni s výjimkou 25.5
C 28 Výroba strojů a zařízení j.n.
C 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
C 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
C 32 Ostatní zpracovatelský průmysl
C 32.2 Výroba hudebních nástrojů (kovových)
C 32.3 Výroba sportovních potřeb (kovových)
C 32.4 Výroba her a hraček (kovových)
C 32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
C 33 Opravy a instalce strojů a zařízení
G 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
G 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocklů
G 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz