Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl

  • Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl byla ustavena dne čtvrtek 9. prosince 2010
  • Počet členů sektorové rady: 10
  • Předsedou sektorové rady je: RNDr. Pavel Malčík
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Romana Nováčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Libuše Burešová
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

I přes řadu strukturálních změn a ekonomických ztrát je textilní i oděvní výroba stále jedním z významných produkčních odvětví hospodářství naší země. Zároveň je také můžeme bez rozpaků řadit k těm s největšími tradicemi. Totéž se s malou obměnou dá konstatovat i odvětví kožedělného průmyslu, o jehož novém rozvoji vypovídá rostoucí mezinárodní veletrh KABO. Pověst odvětví velmi často nevypovídá o úspěšnosti jednotlivých firem nebo rozvoji podnikatelských oblastí. Málo kdo ví o úspěších českých brokátů v Africe, jen zasvěcení o tom, že zde máme druhého největšího výrobce netkaného textilu v Evropě a téměř nikdo o rychlém rozvoji prádelen a čistíren, také součásti SR, v oblasti pronájmu textilu. Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl vznikla mimo jiné proto, aby svým působením pomohla nejen zachovat tradice vyjmenovaných odvětví, ale také rozvíjet kvalifikaci pracovníků. Nedostatek studentů odborných škol nutí naše odvětví k tomu, aby se o kvalifikaci svých zaměstnanců postarala sama nejen ověřováním a uznáváním dalšího vzdělání, ale i organizováním dalšího odborného vzdělávání. Podniky si uvědomují, že kvalifikační a tvůrčí potenciál lidí je základem pro další rozvoj v odvětvích, která v posledních letech prošla hlubokou restrukturalizací. Sektorovou radu tvoří odborníci nominovaní oborovými asociacemi z různých oblastí textilní a oděvní výroby, z kožedělného a obuvnického průmyslu, včetně zástupců průmyslových prádelen a čistíren.

Za své stěžejní úkoly pro nejbližší období považuje sektorová rada definování přehledné a reálné struktury pracovních pozic v odvětví, která zohledňuje potřebu rychlé reakce podniků na potřeby zákazníků. Jejich popis pro katalog jednotek práce Národní soustavy povolání pak musí odpovídat standardům profesních kvalifikací pro Národní soustavu kvalifikací. Musí však také zohledňovat požadavek na pružnost pracovní síly, aby měl systém dalšího vzdělávání smysl pro podniky v oblasti působnosti SR. Odvětví musí tímto způsobem reagovat na dramatické omezení kapacit odborného školství v důsledku nezájmu mládeže o technické obory vzdělání a zvláště o naše tzv. úzkoprofilové. Řešením této komplexní problematiky se chce SR zabývat v rámci přípravy sektorové dohody, kterou by ráda v budoucnu realizovala.

Díky své několikaleté existenci má na svém kontě celou řadu úspěšně předaných výstupů. Přesto jsou její členové přesvědčeni, že s ohledem na situaci v odvětvích je čeká ještě velké množství práce. Také proto je sektorová rada stále otevřena konstruktivní diskusi a nakloněna nabídkám na konstruktivní spolupráci při řešení problémů ve všech odvětvích, která zastupuje.

RNDr. Pavel Malčík, předseda SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Seznam členů sektorové rady
RNDr. Pavel Malčík Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Předseda SR
Jiří Bažant Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Člen SR
Bc. Lenka Břoušková Asociace prádelen a čistíren Člen SR
Mgr. Jiří Česal Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Člen SR
Ing. Ivana Dosedělová, Ph.D. Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Člen SR
Bronislava Horáková Česká obuvnická a kožedělná asociace Člen SR
PhDr. Vlasta Mayerová Česká obuvnická a kožedělná asociace Člen SR
Ing. Stanislav Sedláček Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Člen SR
Mgr. Monika Urrea Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Člen SR
Ing. Daniela Voráčková Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 13 Výroba textilií
C 14 Výroba oděvů
C 15 Výroba usní a souvisejících výrobků
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz