Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin

  • Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin byla ustavena dne úterý 16. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 10
  • Předsedou sektorové rady je: Mgr. Milena Šandová
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Tomková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Martin Malý
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin (SR TÚNS) byla ustavena 16. listopadu 2010. SR TÚNS je kolektivní orgán, který zastupuje zaměstnavatele v oblasti hlubinné těžby uhlí, povrchové těžby uhlí, písku, štěrku a kamene, těžby ropy a plynu, úpravy nerostných surovin, ložiskové geologie, důlního měřictví a bezpečnosti práce v těžbě a v úpravě nerostných surovin.

Na zajišťování úkolů se podílí nejen členové sektorové rady, ale zejména pracovní skupiny, ustavené k řešení konkrétních úkolů. Do tohoto procesu se postupně zapojují i stvrzovatelé, kteří posuzují uplatnění a využití nových jednotek práce a kvalifikací v praxi. V roce 2011 byla zajištěna tvorba a revize 24 jednotek práce (JP). Činnost v oblasti NSP se zaměřila zejména na tvorbu JP v oblasti povrchového dobývání nerostů a na revizi pozic v oblasti hlubinné těžby. Více o obsahu jednotek práce je na www.nsp.cz. V oblasti kvalifikace byla provedena revize dvou kvalifikací a vytvořeno 9 nových kvalifikací. Tvorba nových kvalifikací je podpořena argumenty, zejména z pohledu významu a uplatnění kvalifikací v praxi. V letošním roce se tvorba kvalifikací zaměří zejména na oblast těžby ropy a plynu a na hlubinnou těžbu nerostných surovin. V NSP se práce budou orientovat na tvorbu nových jednotek práce v oblasti těžby ropy a plynu a na doplnění chybějících pozic v povrchové a hlubinné těžby SR pro TÚNS se tak snaží reagovat na aktuální požadavky trhu práce. Předpokládá, že význam osvědčení o získání profesní kvalifikace bude narůstat. Tvorba nových kvalifikací tak umožní získání kvalifikovaných pracovníků nedostatkových profesí pro trh práce a zároveň významně posílí flexibilitu a adaptabilitu pracovní síly.

Mgr. Milena Šandová, předsedkyně SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin

Seznam členů sektorové rady
Mgr. Milena Šandová Těžební unie Předseda SR
Ing. František Fraus, CSc. Těžební unie Člen SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Martin Kruczek Český báňský úřad Člen SR
Ing. Petr Kříž, Ph.D. DIAMO, státní podnik Člen SR, Stvrzovatel
Mgr. Petra Kulčárová Těžební unie Člen SR
Ing. Petr Malý Těžební unie Člen SR
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Člen SR
Mgr. Jan Schneider OKD, a.s. Člen SR
Ing. Jozef Vyskok Těžební unie Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
B 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
B 06 Těžba ropy a zemního plynu
B 07 Těžba a úprava rud
B 08 Ostatní těžba a dobývání
B 09 Podpůrné činnosti při těžbě
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 71.12.1 Geologický průzkum
M 71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
M 72 Výzkum a vývoj v oboru

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz