Sektorová rada pro veřejné služby a správu

  • Sektorová rada pro veřejné služby a správu byla ustavena dne čtvrtek 24. listopadu 2011
  • Počet členů sektorové rady: 23
  • Předsedou sektorové rady je: Mgr. Petr Hanuš
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Martina Pavelková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Mgr. Blanka Vážná
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

 Veřejnou správu lze velmi stručně charakterizovat jako poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. V širokém spektru různě zaměřených sektorových rad tedy nemůže chybět ani taková sektorová rada, která v souladu s posláním Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK) odpovídá nejen za oblast veřejné správy (tedy jak státní správy, tak samosprávy), ale i za veřejné služby jako je vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a další oblasti.

SR pro veřejné služby a správu má mezi všemi 29 doposud ustavenými sektorovými radami poněkud specifické postavení - byla ustavena jako poslední z existujících sektorových rad dne 24. listopadu 2011, z hlediska počtu profesí, jež má ve své gesci, se jedná o nejrozsáhlejší sektorovou radu – jedná se řádově o stovky povolání, garantuje popis povolání z různých oblastí státní správy, samosprávy, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví, její činnost je vzhledem k rozsahu pokrytí realizována prostřednictvím úžeji zaměřených sekcí, kde se angažují další odborníci z daného sektoru.

Legislativní změny, obecná ekonomická situace a z ní vyplývající nutná transformace sektorů má dopad nejen na soukromou sféru, nýbrž i na oblasti kryté veřejnými rozpočty. Významnou složkou těchto procesů jsou i dynamické změny na trhu práce, které se oblasti veřejných služeb a správy rozhodně nevyhýbají. Požadavky na odborné znalosti a dovednosti se kontinuálně vyvíjejí. Trh práce je stále otevřenější vůči dovednostem a znalostem získaným praxí.

Sektorová rada pro veřejné služby a správu je proto od počátku svého ustavení dne 24. 11. 2011 plně zapojena do naplňování Národní soustavy povolání (NSP) i Národní soustavy kvalifikací (NSK). Dlouhodobým cílem SR je veřejnosti poskytnout aktuální popisy povolání a zpracovat standardy profesních kvalifikací v případech, kde to příslušná legislativa umožňuje.

Mgr. Petr Hanuš, předseda SR pro veřejné služby a správu

Seznam členů sektorové rady
Mgr. Petr Hanuš Ministerstvo práce a sociálních věcí Předseda SR
Mgr. Jana Brabcová Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Člen SR
Ing. Libor Budina Autoklub České republiky Člen SR
Mgr. Milan Cigáš Svaz měst a obcí ČR Člen SR
Mgr. Marta Faiereislová Ministerstvo zdravotnictví Člen SR
Ing. Daniel Häusler Český institut interních auditorů, o.s. Člen SR
Mgr. Daniela Havlíčková Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Člen SR
PharmDr. Lubomír Chudoba Česká lékárnická komora Člen SR
Ing. Štěpán Kováč Ministerstvo financí Člen SR
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D. Asociace soukromých vysokých škol ČR a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Člen SR
Mgr. Jana Majerová Ministerstvo práce a sociálních věcí Člen SR
Ing. Jiří Procházka Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o. s. Člen SR
JUDr. Jaroslava Procházková Fakultní nemocnice na Bulovce Člen SR
Mgr. Jan Roneš Ministerstvo vnitra Člen SR
Mgr. Jana Sajdlová Diagnostický ústav sociálních služeb v Tloskově Člen SR
Mgr. Jiří Smitka Česká archivní společnost Člen SR
Mgr. Hynek Steska Unie školských asociací ČR - CZESHA Člen SR
Mgr. Alice Strnadová, MBA Ministerstvo zdravotnictví Člen SR
PhDr. Radek Suda Ministerstvo práce a sociálních věcí Člen SR
PhDr. Pavla Šafránková Generální ředitelství úřadu práce Člen SR
Alice Třísková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Člen SR
JUDr. Zdeněk Uhlík Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Člen SR
Ing. Darina Ulmanová, MBA Svaz zdravotních pojišťoven ČR Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
M 72 Výzkum a vývoj
O 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P 85 Vzdělávání
Q 86 Zdravotní péče
Q 87 Pobytové služby sociální péče
Q 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz