Sektorová rada pro vyhrazená zařízení

  • Sektorová rada pro vyhrazená zařízení byla ustavena dne čtvrtek 23. září 2010
  • Počet členů sektorové rady: 10
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Jan Dvořák
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Martina Pavelková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Martin Malý
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Problematika vyhrazených zařízení se promítá do celé řady hospodářských odvětví, zejména pak do oblastí využívajících technická zařízení. Sektorová rada pro vyhrazená zařízení proto nemá „svůj vlastní“ sektor v běžném smyslu. Její působnost se naopak mírně překrývá s působností mnoha jiných sektorových rad a hlavně se ji snaží vhodně doplňovat. Výroba, montáž, provoz, údržba, servis, prohlídky, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení patří k oblastem, které již mají významnou tradici z hlediska zaměstnanosti i z hlediska zachovávání relativně vysoké kvalifikační úrovně zaměstnanců. Sektorová rada pro vyhrazená zařízení vznikla mimo jiné proto, aby svým působením pomohla nejen zachovat a podpořit tradice zaměstnávání v oblasti týkající se vyhrazených zařízení ale také aby napomohla rozvíjení zaměstnavatelského potenciálu a přispěla k řešení části problémů, které se k této oblasti v posledních letech vážou. Sektorovou radu (jíž je věnována tato webová prezentace) tvoří vybraní odborníci z oblasti elektrotechniky, výtahů a zdvihacích zařízení, svařování, provozu vleků a lanovek, tlakových zařízení, stavby produktovodů, stavby a provozu lešení, chladicích a klimatizačních zařízení a konstrukce a provozu sportovních zařízení (viz seznam členů). Za své stěžejní úkoly pro nejbližší období považuje sektorová rada definování přehledné a reálné situaci odpovídající struktury pracovních pozic v odvětví, tvorbu jejich popisů pro katalog jednotek práce Národní soustavy povolání a v potřebných případech také přípravu jim odpovídajících standardů profesních kvalifikací pro Národní soustavu kvalifikací, jejichž prostřednictvím by bylo možné rozvinout a završit systém dalšího vzdělávání v oblasti výroba, montáž, provoz, údržba, servis, prohlídky, revize a zkoušky vyhrazených zařízení. Jeden ze stěžejních problémů vidí v zastarávání a nemodernosti odborně zaměřené legislativy a jeho řešením se chce zabývat v rámci realizace sektorové dohody, na jejíž realizaci v současnosti intenzivně pracuje. Sektorová rada pro vyhrazená zařízení do jisté míry navazuje na činnost dnes již zaniklé sektorové rady průřezové. Proto, i přes nedávné datum jejího vzniku se dá říct, že tato sektorová rada má za sebou již poměrně bohatou historii. Přesto jsou její členové přesvědčeni, že díky současné situaci a cílům, stanoveným v sektorové dohodě, je čeká ještě velké množství práce. Sektorová rada je připravena čelit této výzvě a je stále otevřena konstruktivní diskusi a nakloněna nabídkám na konstruktivní spolupráci při řešení problémů v oblasti svého působení.

Ing. Jan Dvořák, předseda SR pro vyhrazená zařízení

Seznam členů sektorové rady
Ing. Jan Dvořák Unie výtahového průmyslu ČR Předseda SR
Ing. Jaroslav Ďoubalík Elektrotechnický svaz český Člen SR
Zdeňka Houžvičková Komora odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven SOTKVO Člen SR
Jakub Juračka Asociace lanové dopravy, o.s Člen SR
Ing. Martina Mlčochová Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů Člen SR
Mgr. Štěpán Stojanov Svaz chladicí a klimatizační techniky Člen SR
Ing. Tomáš Straka, Ph.D. Asociace pro využití tepelných čerpadel Člen SR
Ing. Karel Škréta ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ o.s. Člen SR
Vladimír Tůma Sdružení techniků zdvihacích zařízení Člen SR
Ing. Antonín Voříšek Asociace tlakových zařízení Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
C 32.3 Výroba sportovních potřeb
C 33.12 Opravy strojů
C 33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení
C 33.14 Opravy elektrických zařízení
C 33.19 Opravy ostatních zařízení
D 35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
F 43.99.1 Montáž a demontáž lešení a bednění
F 43.99.9 Jiné specializované stavební činnosti j. n.
M 71.2 Technické zkoušky a analýzy
R 93.11 Provozování sportovních zařízení
S 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
S 95.1 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
S 95.2 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz