Sektorová rada pro zemědělství

  • Sektorová rada pro zemědělství byla ustavena dne středa 9. června 2010
  • Počet členů sektorové rady: 14
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Jiří Navrátil
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Mgr. Šárka Štejnarová
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Karel Opočenský, CSc.
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Zemědělství je jedním ze základních produkčních odvětví hospodářství v naší zemi a zároveň je to odvětví, které můžeme bez rozpaků řadit k těm nejtradičnějším. Sektorová rada pro zemědělství vznikla mimo jiné proto, aby svým působením pomohla nejen zachovat užitečné tradice tohoto odvětví ale také rozvíjet jeho potenciál a aby přispěla k řešení problémů, s nimiž se toto odvětví v poslední době potýká. Sektorovou radu (jíž je věnována tato webová prezentace) tvoří vybraní odborníci z oblasti živočišné i rostlinné výroby, z mnoha oborů chovatelství, zahradnictví i poradenství, zástupci významných odborných společností, svazů, zaměstnavatelských i akademických institucí (viz seznam členů). Za své stěžejní úkoly pro nejbližší období považuje sektorová rada definování přehledné a reálné situaci odpovídající struktury pracovních pozic v odvětví, tvorbu jejich popisů pro katalog jednotek práce Národní soustavy povolání a přípravu jim odpovídajících standardů profesních kvalifikací pro Národní soustavu kvalifikací, jejichž prostřednictvím by bylo možné rozvinout a završit systém dalšího vzdělávání v zemědělství. Jeden ze stěžejních problémů vidí v nedostatku středních technických odborníků a jeho řešením se chce zabývat v rámci přípravy sektorové dohody, kterou by ráda pro své odvětví v budoucnu realizovala. Díky své již pětileté existenci patří mezi služebně nejstarší sektorové rady v České republice a odpovídá tomu také celá řada výstupů, které má na svém kontě. Přesto jsou její členové přesvědčeni, že díky situaci v odvětví je čeká ještě velké množství práce. Také proto je sektorová rada stále otevřena konstruktivní diskusi a nakloněna nabídkám na konstruktivní spolupráci při řešení problémů v zemědělství.

Ing. Jiří Navrátil, předseda SR pro zemědělství

Seznam členů sektorové rady
Ing. Jiří Navrátil Agrární komora ČR Předseda SR
doc. Ing. Jan Banout, CSc. Agrární komora České republiky Člen SR
Ing. Ondřej Brožka Ministerstvo zemědělství Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Karel Dubský Rybářské sdružení České republiky Člen SR
Ing. Jiří Dusbaba Svaz květinářů a floristů České republiky z.s. Člen SR
Ing. Ludmila Gočálová Agrární komora ČR Člen SR
Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D. Zemědělský svaz ČR Člen SR
Michaela Kubištová Svaz chovatelů českého teplokrevníka Člen SR
RNDr. Evžen Kůs Agrární komora ČR Člen SR
Lubomír Lampíř, Ph.D. Svaz vinařů České republiky Člen SR
Mgr. Jarmila Machová Český svaz včelařů Člen SR
Ing. Jaroslava Nekvasilová Agrární komora ČR Člen SR
Ing. Zdeněk Straka Zemědělský svaz ČR Člen SR
Ing. Jan Šenk Agrární komora ČR Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
A 01 Rostlinná a živočišná výroba
A 03 Rybolov a akvakultura
M 75 Veterinární činnosti
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz